SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Aanvragen tegemoetkoming regeling vervroegd uittreden in de ggz

In het pensioenakkoord staan afspraken om de regels voor vervroegd uittreden tijdelijk te versoepelen. Sociale partners in de ggz hebben daarnaast een tijdelijke aanvullende subsidie afgesproken voor werkgevers die bij de Nederlandse ggz zijn aangesloten, de cao ggz toepassen, en een RVU willen afspreken. Het gaat hierbij uitsluitend om medewerkers met een zwaar beroep in de ggz, die anders zelf niet veilig en gezond hun pensioenleeftijd zouden kunnen halen. Dit reglement geldt van 1 november 2022 tot en met 1 juli 2024 en zolang de voorraad strekt.

Ga met elkaar in gesprek

Als werkgever wil je dat medewerkers gezond en veilig blijven werken tot hun pensioenleeftijd. Maar als een medewerker aangeeft niet in staat te zijn om binnen diens functie de pensioenleeftijd te halen, ga dan met elkaar in gesprek. Bekijk samen wat je daaraan kunt doen. Zo staan er in de cao bijvoorbeeld afspraken over deelname aan het generatiepact (onderdeel van de balansregeling in de cao). Een andere mogelijkheid is dat je samen afspraken maakt om een medewerker eerder te laten stoppen met werken.

 

Je kunt dit onderwerp als werkgever aankaarten tijdens een periodiek gesprek of op initiatief van de medewerker. Bespreek samen de (on)mogelijkheden van de medewerker zodat deze duurzaam kan blijven werken. Denk hierbij aan:

 

 • Aanpassingen binnen de functie
 • Een andere passende functie
 • Andere werktijden of minder uren
 • Deelname aan het generatiepact of individuele afspraken gericht op versterking of behoud van inzetbaarheid

Afspraken om eerder te stoppen met werken

Is het ondanks aanpassingen en afspraken niet mogelijk om gezond en veilig tot de pensioenleeftijd te blijven werken? Dan kunnen er eventueel afspraken worden gemaakt om eerder te stoppen met werken. De medewerker gaat dan uit dienst en stopt geheel met werken. Als werkgever mag je vanaf maximaal drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd tot aan de AOW-grens een bruto bedrag uitkeren, zonder dat daarover de aanvullende RVU-heffing wordt toegepast (deze is opgeschort tot en met 2025). De medewerker kan dit bedrag desgewenst zelf aanvullen door pensioen naar voren te halen.

Financiële bijdrage van O&O fonds GGZ bij vervroegd uittreden

Werkgevers kunnen voor het betalen van deze RVU-uitkering met een looptijd van ten hoogste 24 maanden vóór de AOW-gerechtigde leeftijd en onder aanvullende voorwaarden een financiële tegemoetkoming van maximaal 25% aanvragen bij het O&O fonds GGZ. Alleen de werkgever kan de financiële tegemoetkoming aanvragen. Voorwaarde is dat de werkgever is aangesloten bij de Nederlandse ggz, de werkgeversvereniging van de ggz. Het O&O fonds GGZ heeft budget beschikbaar voor ’ongeveer 130 RVU-trajecten van maximaal twee jaar (gebaseerd op een gemiddelde deeltijdfactor van 0,8). De aanvragen worden op basis van volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Als het budget volledig benut is dan kunnen er geen aanvragen meer worden ingediend.

 

Alle voorwaarden om voor de financiële tegemoetkoming van 25% in aanmerking te komen zijn opgenomen in het ‘Reglement tijdelijke subsidieregeling voor RVU afspraken bij zware beroepen in de ggz 2022’. Hierin staat onder andere welke afspraken gemaakt moeten worden en meer gedetailleerde informatie.

Wat moet je doen als medewerker?

Vooral in gesprek gaan met je werkgever want het betreft geen verplichte voorziening. Elke RVU-afspraak is namelijk een vrijwillige afspraak tussen werkgever en werknemer. De werkgever kan een RVU-aanbod doen zonder of juist mét een subsidieverzoek (al dan niet als randvoorwaarde). Let op: in dat laatste geval kan het dus ook een herroepelijk aanbod zijn. Je maakt dus rechtstreeks afspraken met je werkgever hierover. De subsidie wordt uitgekeerd aan de werkgever. En de werkgever betaalt de maandelijkse tegemoetkoming vervolgens aan jou als medewerker. Bovendien is het raadzaam om onafhankelijk financieel- of loopbaanadvies in te winnen voordat je een keuze maakt. Het O&O fonds GGZ publiceert voor dit laatste binnenkort een aanbod.

Wat moet je doen als werkgever?

Uitgangspunt is dat de werkgever, op basis van gesprekken met de medewerker en wederzijdse vrijwilligheid, tot een aanbod komt over eerder uittreden.  Zowel aan de voorwaarden voor de RVU-versoepeling als aan die van het reglement moet worden voldaan. Als alle afspraken zijn gemaakt en er een vaststellingsovereenkomst is getekend, dan doorloop je de volgende stappen:

 

 • Registreer je op het RVU aanvraagportaal van de ggz. Vul alle gevraagde gegevens in. Na indienen wordt eerst gecheckt of de registratie compleet is en of je aan alle voorwaarden voldoet.
 • Na akkoord kun je één of meerdere medewerkers aanmelden. Hiervoor is nodig:
  • Kopie van de ID van de werknemer waarop het BSN-nummer zichtbaar is;
  • Vaststellingsovereenkomst arbeidscontract werknemer waaruit de vrijwillige vervroegde uitdiensttreding van de werknemer blijkt alsmede de hoogte en duur van RVU-uitkering, en
  • Toestemmingsverklaring van de werknemer, inclusief toestemming voor het delen persoonsgegevens. Een voorbeeld hiervan staat in het portaal.
  • Het O&O fonds GGZ controleert deze gegevens. Bij akkoord zal een voorlopige uitbetaling plaatsvinden van maximaal 25% van het RVU-bedrag. Dit bedrag wordt definitief als vastgesteld is dat de uitkering daadwerkelijk en op de juiste wijze heeft plaatsgevonden.
 • Gedurende de uitkeringsperiode vraagt het O&O fonds GGZ bewijsstukken op waaruit blijkt dat de uitkering is ontvangen door de werknemer. Dit kan via een jaaropgave.