SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Onze visie

O&O-fonds GGZ zet zich vanuit een gezamenlijk belang in om het werken in de ggz beter te maken. O&O-fonds GGZ wil bijdragen aan een aantrekkelijke branche om in te werken, wil activiteiten van organisaties ondersteunen om de inzet van medewerkers te versterken en wil stimuleren dat leidinggevenden en medewerkers meer als gelijkwaardige partners functioneren. Ook – of juist – nu organisaties en medewerkers voor een aantal uitdagingen staan.

Uitdagingen en ontwikkelingen

Door transities, bezuinigingen, arbeidsmarktontwikkelingen en ontwikkelingen in de (beroeps)bevolking en personeelsopbouw worden ggz-instellingen geconfronteerd met uitdagingen. Zorginstellingen moeten innoveren en vernieuwen om continuïteit bij een veranderende zorgvraag te kunnen blijven garanderen.

 

Ook van medewerkers wordt steeds meer gevraagd om mee te kunnen gaan in deze ontwikkelingen. Hun kennis en competenties moeten aansluiten bij de veranderingen in de organisatie en steeds vaker wordt verwacht dat ze kunnen omgaan met (hoge) werkdruk en daarbij oog houden voor een goede balans tussen werk en privé.

 

De ggz wil een aantrekkelijke branche blijven om in te werken, in het bijzonder voor jongeren. Om ervoor te zorgen dat er nu en in de nabije toekomst voldoende en gekwalificeerde professionals zijn om de kwaliteit en continuïteit van zorg te garanderen, moet er worden ingezet op het aantrekken van nieuwe mensen en het behouden van personeel. Ook is de ontwikkeling van competenties en het inrichten van wendbare organisaties van groot belang. Zorginstellingen moeten medewerkers ruimte geven voor opleiding in en ontwikkeling van hun vakbekwaamheid.

Drie programmalijnen

O&O-fonds GGZ ziet deze uitdagingen als een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Ze zijn aanleiding voor het fonds om te investeren in projecten en activiteiten die bijdragen aan vernieuwingen en ontwikkelingen die daarbij aansluiten. In het meerjarenplan 2016-2018 werd daar verder invulling aan gegeven met de drie programmalijnen: ‘ Toekomstgerichte organisatie’, ‘Arbeidsmarktfit blijven’ en ‘Eigen kracht’.