SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Subsidie om personeelstekorten aan te pakken

Via SectorplanPlus maakt het Kabinet nog dit jaar €30 miljoen vrij om een begin te maken met het aanpakken van personeelstekorten in zorg en welzijn. De 14 regionale werkgeversorganisaties, aangesloten bij RegioPlus, zijn contactpersoon voor de opleidingsprojecten met de werkgevers. Werkgevers kunnen tussen 21 november en 5 december een opleidingsproject indienen via www.sectorplanplus.nl.

Wat is SectorplanPlus?

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in zorg en welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op:

  • Nieuwe instroom
  • Met ontslag bedreigde werknemers
  • Opscholing binnen de organisatie (om ruimte creëren voor nieuwe instroom) via kwalificerende scholing.

Met de subsidie voor het project SectorplanPlus wordt er – aanvullend op de bestaande instrumenten zoals de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II, het Regionaal Investeringsfonds MBO en de Regeling Praktijkleren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – een extra stimulering geboden als antwoord op de arbeidsmarktvraagstukken in de sector.

 

Subsidie van SectorplanPlus zal in de periode van 2017-2021 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties in verschillende tranches beschikbaar komen voor werkgevers in zorg en welzijn.

 

Voor SectorplanPlus heeft het ministerie van VWS € 320 mln. gereserveerd, waarvan het grootste deel (€ 260 mln.) is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De rest van de middelen (in totaal € 60 mln.) is voor de overige sectoren in  zorg en welzijn.

 

SectorplanPlus is een subsidieregeling, gebaseerd op cofinanciering. De verwachting is dat met deze maatregelen zo´n 170.000 professionals in zorg en welzijn extra worden ondersteund.

 

Welke activiteiten zijn subsidiabel?

Werkgevers in zorg en welzijn kunnen in de periode 2017-2021 in verschillende tranches kenbaar maken dat zij in aanmerking willen komen voor subsidie. Hiervoor stellen zij een scholingsplan op. De activiteiten die vanuit SectorplanPlus in aanmerking komen zijn:

 

A. Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
B. Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal
C. Training en opleiding: lang (minimaal 16 dagen)
D. Training en ontwikkeling: middellang (vanaf 5 tot en met 15 dagen)
E. Training en ontwikkeling: kortdurend (tot en met 4 dagen)

 

De opleidingsprojecten die voor subsidie in aanmerking komen zijn voor professionals in zorg en die in de cliëntenzorg werkzaam zijn (primair proces). Deze worden specifiek in de projectbeschikking genoemd en zullen worden gepubliceerd op www.sectorplanplus.nl.

 

In aanvulling op de cliëntgebonden functies worden ook scholingsactiviteiten gericht op het toerusten van werk- en/of praktijkbegeleiders, die immers de nieuwe instroom adequate begeleiding moeten bieden gesubsidieerd.

Aanvraagprocedure

Aanvragen met betrekking tot de 1e tranche SectorplanPlus kunnen worden ingediend van 21 november 2017 tot en met 5 december 2017. Via www.sectorplanplus.nl kan een werkgever zich inschrijven met een opleidingsproject. Deze website is operationeel vanaf 14 november. Aanvragen kunnen via de website ingediend worden vanaf 21 november 2017.

 

Aan deze indiening kunnen in die fase vanzelfsprekend nog geen rechten worden ontleend. Na 5 december zal op basis van het totaal ingediende aantal aanvragen worden vastgesteld hoeveel subsidie per werkgever beschikbaar gesteld wordt. Plannen die niet op 5 december 2017 zijn ingediend komen niet voor het 1e tijdvak in aanmerking. De bij RegioPlus (www.regioplus.nl) aangesloten werkgeversorganisatie in de betreffende regio zijn het 1e aanspreekpunt voor werkgevers.

 

Door samenwerking met SectorplanPlus onderschrijven werkgevers de ‘Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT)’ en de uitgangspunten van de Arbeidsmarktagenda 2023: ‘Aan het werk voor ouderen’. Hiermee nemen zij verantwoordelijkheid samen op te leiden voor de regio, mensen te behouden voor de regio en te werken aan een optimale inzet van zorgprofessionals.