SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Actuele arbeidsmarktinformatie over ontwikkelingen ggz

Benieuwd naar hoe het staat met werkdruk, agressie en verzuim in de ggz? Wil je een overzicht van de in- en uitstroom op de arbeidsmarkt? Of meer weten over de mogelijkheden die technologie en domotica bieden om praktische problemen op te lossen? Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) biedt een actueel overzicht van de arbeidsmarktontwikkelingen in 2019 in de ggz.

Redenen voor vertrek werknemers

In een infographic zie je de stand van zaken in de branche op de thema’s arbeidsmarkt, werkdruk, agressie, verzuim, en technologie en domotica. Verder is er voor de branche een visual gemaakt met kerncijfers en de uitkomsten van het AZW werkgevers- en werknemerspanel. Uit de infographic en de visual blijkt dat 55% van de werkgevers in de ggz moeilijk vervulbare vacatures heeft. 92% van de werknemers in de ggz zegt inhoudelijk leuk werk te hebben en 78% is (zeer) tevreden over het werk. Wel heeft 30% in de 12 maanden voor het onderzoek actie ondernomen om ander werk te zoeken en 42% heeft de wens om binnen 5 jaar te vertrekken.

Agressie

Als redenen voor vertrek noemen werknemers ontevredenheid over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, maar ook hoge kwantitatieve taakeisen en interne agressie. Interne agressie (door collega’s of leidinggevenden) komt in de ggz evenveel voor als gemiddeld in de sector Zorg en Welzijn. 17% van de werknemers in de ggz heeft te maken gehad met interne agressie. Externe agressie (door patiënten en familieleden) komt iets vaker voor in de ggz dan in de sector als geheel. Om externe agressie tegen te gaan, zetten instellingen onder meer in op vroeg-signalering, werken ze met agressieprotocollen en bieden ze het personeel trainingen aan.

Werkdruk

Werkdruk blijkt de belangrijkste oorzaak van het verzuim onder werknemers in de branche. 50% noemt dat als reden voor het verzuim. 49% van de werknemers vindt de werkdruk (veel) te hoog. Als oorzaken voor de werkdruk worden onder meer genoemd:

  • Verzakelijking van de ggz
  • Toename van administratieve druk
  • Standaardisatie van het werk

Werkgevers proberen werkdruk tegen te gaan door het bespreekbaar te maken, door werkprocessen efficiënter te regelen en meer personeel aan te trekken.

Resultaten veldarena

Behalve de infographic en de visual met kerncijfers is er voor de branche een korte rapportage beschikbaar met de resultaten uit de uitgevoerde veldarena. Tijdens deze veldarena gingen werkgevers, en werknemers van de branche met de onderzoekers én met elkaar in gesprek over de thema’s arbeidsmarkt, werkdruk, agressie, verzuim, en technologie en domotica.

Bekijk de arbeidsmarktinformatie ggz 2019 op de site van AZW.