SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en (overheids)instellingen weer beschikbaar

Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 november 2018 is het voor werkgevers, zowel voor bedrijven als voor instellingen, weer mogelijk om ESF-subsidie aan te vragen voor projecten die zijn gericht op het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Het gaat om de zogenaamde ESF 2014 – 2020.

 

Het doel van Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014 – 2020) is om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid.

 

Enkele details:

 • de subsidie is erop gericht om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid;
 • subsidie kan worden aangevraagd voor een externe adviseur die samen met de opdrachtgever een maatwerkprogramma opstelt en uitvoert om duurzame inzetbaarheid te bevorderen;
 • de projectkosten mogen maximaal € 25.000 zijn. De subsidie is maximaal 50 procent;
 • een project mag maximaal 12 maanden duren;
 • werknemers moeten actief en aantoonbaar betrokken worden;
 • indien in een aanvraagtijdvak het totaalbedrag van de aangevraagde subsidies hoger is dan het subsidieplafond, dan zal door middel van loting de volgorde worden vastgesteld waarin de ontvangen subsidieaanvragen worden afgehandeld. De voorgaande jaren werden de ESF-subsidieaanvragen afgehandeld op basis van het “first come, first serve” principe.

 

Meer informatie over de voorwaarden van de ESF-subsidie en de manier van aanvragen is te vinden op: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/d/duurzame-inzetbaarheid-esf-2014-2020. Op de site zijn ook voorbeelden van projecten te raadplegen.

 

Er is een brochure voor werkgevers beschikbaar van het ministerie SZW. Zie hiervoor het document in het rechterkolom.

 

 

 

Nieuwe intekenmogelijkheden subsidie SectorplanPlus

SectorplanPlus is een nieuwe subsidie van het ministerie van VWS. Werkgevers in de zorg en welzijn kunnen met de subsidie een extra impuls geven aan de instroom van nieuwe mensen, de vergroting van kans op werk voor werknemers voor wie ontslag dreigt en het opleiden van praktijk- / werkbegeleiders. De eerste organisaties zijn al met het traject gestart. 

 

Opening 2e tijdvak

Vanaf 1 mei 2018 is het 2e tijdvak geopend. Om deel te kunnen nemen in het 2e tijdvak is het indienen van een aanvraag noodzakelijk. Een aanvraag kan worden ingediend vanaf 15 mei 2018. Vanaf 1 mei 2018 tot 15 mei 2018 kunnen aanvragers zich registreren (account aanmaken), de basisgegevens invullen en kennisnemen van het Programma van Eisen. Arbeidsorganisaties (aanvragers) die zich reeds in het 1e tijdvak hebben geregistreerd kunnen direct inloggen en enkele basisgegevens controleren en aanvullen.

 

Arbeidsorganisaties die niet uiterlijk 15 juni een volledige aanvraag hebben ingediend komen niet voor subsidie in aanmerking in het 2e tijdvak. Let wel: de aanvragen worden niet op volgorde van binnenkomst beoordeeld. U heeft de gehele periode tot uw beschikking om uw aanvraag te doen. Opleidingstrajecten aangevraagd in het 2e tijdvak dienen tussen 1 mei en 31 december 2018 van start gaan.

 

Voor het tweede tijdvak is € 80 miljoen euro beschikbaar, wederom op basis van cofinanciering. De aanvragen zullen, nadrukkelijker dan in het eerste tijdvak, moeten bijdragen aan het behalen van de doelen die in de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten gesteld zijn.

 

Aan de aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend. Op basis van alle aanvragen, de beoordeling en het beschikbare budget vindt de toekenning plaats. VWS streeft naar een afhandeling hiervan op uiterlijk 31 juli 2018, zodat begin augustus de subsidietoekenning bekend kan worden gemaakt.

 

Zie voor meer informatie het Programma van Eisen voor het tweede tijdvak. Hierin zijn alle eisen en richtlijnen opgenomen die van kracht zijn op aanvragen voor het tweede tijdvak.

De bij RegioPlus aangesloten werkgeversorganisaties in de betreffende regio  zijn het eerst aanspreekpunt voor informatie en communicatie voor werkgevers.

Houd voor meer nieuws en informatie de website www.sectorplanplus.nl en het Twitter-account van SectorplanPlus in de gaten.

 

Wat is SectorplanPlus?

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het ministerie van VWS voor werkgevers in zorg en welzijn waarmee zij een extra impuls kunnen geven aan opleidingstrajecten die zijn gericht op:

 • Nieuwe instroom
 • Met ontslag bedreigde werknemers
 • Opscholing binnen de organisatie (om ruimte te creëren voor nieuwe instroom) via kwalificerende scholing.

In de periode 2017-2021 komt de subsidie via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties in verschillende tranches beschikbaar voor organisaties in zorg en welzijn. In totaal heeft het ministerie van VWS € 320 miljoen hiervoor gereserveerd, waarvan het grootste deel (€ 260 miljoen) naar de verpleeghuissector gaat. De rest van de middelen is voor de overige sectoren, waaronder de ggz. De verwachting is dat met deze maatregelen zo’n 170.000 professionals in zorg en welzijn extra worden ondersteund.

De subsidie biedt een extra stimulering als antwoord op de arbeidsmarktvraagstukken in de sector en is aanvullend op bestaande instrumenten als de Subsidieregeling Stageplaatsen Zorg II, het Regionaal Investeringsfonds MBO en de Regeling Praktijkleren van het ministerie van OCW.

 

Voor welke activiteiten kan de subsidie worden gebruikt?

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling moet uw organisatie een scholingsplan opstellen voor een opleidingstraject waaraan een aantal eisen worden gesteld. Het traject moet bijvoorbeeld zijn gericht op professionals die werkzaam zijn in het primair proces of op het toerusten van werk- en/of praktijkbegeleiders. Ook moet het plan worden geschreven voor één of meerdere van de volgende activiteiten:

 • Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
 • Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal
 • Training en opleiding: lang (minimaal 16 dagen)
 • Training en ontwikkeling: middellang (vanaf 5 tot en met 15 dagen)
 • Training en ontwikkeling: kortdurend (tot en met 4 dagen)

In de projectbeschikking op www.sectorplanplus.nl  worden de eisen en de functies die voor de subsidie in aanmerking komen gepubliceerd.

Subsidieregeling Vaccinatie Stageplaatsen Zorg (hepatitis)

Iedereen die een zorgopleiding volgt moet tijdens een stage gevaccineerd zijn tegen hepatitis B. De subsidieregeling Vaccinatie Stageplaatsen Zorg bekostigt deze vaccinatie van stagiairs. De subsidie kan worden aangevraagd via DUS-I, de dienst die subsidieregelingen uitvoert voor onder andere het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Regeling voor werknemer met uitkering

Als u een werknemer met een uitkering van het UWV in dienst heeft of neemt, kunnen uw organisatie en de betreffende medewerker aanspraak maken op een aantal vergoedingen. De vergoedingen zijn bijvoorbeeld beschikbaar als de medewerker onder de participatiewet valt, een WAO- of WIA-uitkering krijgt, of een Wajong- of WW-uitkering heeft.

Stagefonds Zorg

Als studenten stagelopen in uw organisatie, kunt u mogelijk gebruik maken van het Stagefonds Zorg van het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het fonds voorziet na afloop van de stage in een bijdrage aan de kosten voor de begeleiding.