SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Cao geestelijke gezondheidszorg 2021-2024

Na een constructief onderhandelingstraject van de cao-partijen, de Nederlandse ggz, FNV, CNV, FBZ en NU’91, is inmiddels de definitieve tekst van de nieuwe cao ggz beschikbaar. In deze cao zijn onder andere nieuwe afspraken opgenomen rondom werk en roosterdruk, het vergroten van de mogelijkheden voor herstel en balans, en het versterken van duurzame inzetbaarheid. Daarbij is veel keuzevrijheid voor de individuele medewerker opgenomen. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 december 2021 tot en met 31 december 2024.

 

Klik hier voor de nieuwe cao en klik hier voor de bijbehorende salaristabellen.

 

Handreiking sociale veiligheid in de ggz vernieuwd: aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten

Ggz-professionals hebben te maken met agressie van cliënten, patiënten en hun naasten. Oorzaken van ongewenst gedrag kunnen gevonden worden in het ziektebeeld, maar ook in maatschappelijke ontwikkelingen zoals het steeds mondiger worden. Om het werken in de ggz zo veilig mogelijk te maken, is goed handelen na incidenten van cruciaal belang. Bijvoorbeeld door het doen van aangifte bij de politie. Helaas blijkt dat dit in de praktijk nog te weinig gebeurt.

 

Alleen als ieder aangiftewaardig incident wordt aangegeven bij de politie, kunnen veroorzakers van agressie en geweld via de juridische weg worden aangepakt. Ook als het niet wenselijk is dat een dader wordt vervolgd, is een aangifte belangrijk. Want alleen zo kan politie of beveiliging een compleet zicht houden op strafbare feiten en eventueel het toezicht op veroorzakers aanpassen.

 

Stap voor stap aangifte doen

Maar hoe werkt dat eigenlijk, aangifte doen? Wat komt erbij kijken? Wie kan aangifte doen? Hoe kan privacy van het slachtoffer worden gewaarborgd? En hoe zit het met het beroepsgeheim? De handreiking Sociale veiligheid in de ggz geeft antwoord. De handreiking staat op de rechterkant van de pagina.

 

Voor de medewerkers en andere belanghebbenden is er ook het stappenplan Aangifte doen bij de politie. In een aantal stappen is inzichtelijk gemaakt hoe je aangifte doet bij de politie. Het stappenplan staat op de rechterkant van de pagina.

 

Resultaten Werkgeversenquête 2018 uit programma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn beschikbaar

 

De werkgeversenquête levert informatie op die niet via bestaande bronnen te achterhalen is. De informatie uit de enquête is te gebruiken als verdieping en duiding van kwantitatieve informatie uit de continue dataverzameling van het onderzoeksprogramma. 31 ggz-organisaties hebben deelgenomen aan deze werkgeversenquête,

 

In het rapport is informatie opgenomen over:

 • vraag naar personeel;
 • knelpunten van personeelsbeleid;
 • werkdruk;
 • agressie en geweld;
 • technologische ontwikkelingen;
 • opleiding;
 • strategisch personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid.

 

 

Factsheet ziekteverzuim in de ggz derde kwartaal 2018

 

Vernet verzamelt de verzuimgegevens van organisaties in de sector zorg en welzijn. De highlights van de ontwikkelingen in het verzuim in de ggz zijn in een nieuwe factsheet gepubliceerd. De factsheet geeft inzicht in:

 • het verzuimpercentage in de ggz;
 • de meldingsfrequentie in de ggz;
 • het verzuimpercentage naar duurklasse in de ggz;
 • het verzuimpercentage en meldingsfrequentie per leeftijdscategorie;
 • het verzuimpercentage en meldingsfrequentie per branche;
 • het verzuimpercentage voortschrijdend per branche.

 

Jaarverslag 2017 is beschikbaar

Het jaarverslag 2017 van O&O-fonds GGZ is beschikbaar. Download het jaarverslag, of lees hieronder een aantal mooie highlights uit 2017.

Drie organisaties profiteren van stimuleringsregeling

O&O-fonds GGZ staat ervoor om het werken in de geestelijke gezondheidszorg beter te maken. Daarom stimuleren en ondersteunen we vernieuwende activiteiten die te maken hebben met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden. Ggz-instellingen kunnen daarvoor bij of via ons subsidies aanvragen – de Vernieuwings- of Implementatieondersteuning. Nieuw in 2017 was de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor de implementatie van een bewezen methodiek waarmee een issue wordt aangepakt dat past binnen een van onze programmalijnen.

 

In 2017 is aan drie ggz-organisaties een Vernieuwings- of Implementatieondersteuning toegekend:

 • GGZ Breburg wil een screeningsinstrument voor werkstress ontwikkelen. Lees hier de opzet van het project.
 • Eleos heeft een run georganiseerd voor medewerkers, een idee dat uitgewerkt is tijdens de landelijke P&O- en OR-dag 2017 en met een voucher is beloond om het idee te concretiseren. Lees hier het resultaat van het project.
 • GGZ Noord Holland Noord betrekt alle zorgprofessionals bij kennisdeling, kennisspreiding en kennisverrijking door een Netwerk Kennis Samen Delen op te zetten. Lees hier de opzet van het project

 

Kennisdelen bij themabijeenkomst Strategische Personeelsplanning

Op maandagmiddag 26 juni 2017 vond de themabijeenkomst SPP (Strategische Personeelsplanning) plaats, georganiseerd door O&O-fonds GGZ. Hanneke Moonen, auteur van het HOE-boek voor strategische personeelsplanning, leidde de inspiratiesessie. Zo’n zestig professionals met een achtergrond in HR, OR of management van ruim 25 ggz-instellingen namen deel aan de bijeenkomst. Bij de opening bleek dat de meeste aanwezigen al bezig zijn met het toepassen van strategische personeelsplanning. Een kleiner aantal is zich nog aan het oriënteren of bezig met het agenderen van het onderwerp. Tijdens de sessie werden dan ook volop ervaringen uitgewisseld.

 

>> Lees hier het volledige verslag en de instrumenten die beschikbaar zijn om zelf aan de slag te gaan met SPP.

Bestuurders in gesprek over veiligheid

Bestuurders hebben een belangrijke rol om onderwerpen als veiligheid en werkdruk bespreekbaar te maken in de teams. Vanuit hun voorbeeldrol en het feit dat medewerkers zich dan gesteund en gehoord voelen. Dit was een van de conclusies uit de bijeenkomst ‘Veiligheid ggz-medewerkers’ die op 5 oktober 2017 werd georganiseerd door sociale partners in de ggz.

 

>> Lees hier het volledige verslag en een doorkijk naar het vervolg.

Handvatten voor implementatie van zelforganisatie in de ggz

De ontwikkeling van zelforganisatie in de geestelijke gezondheidszorg is volop gaande. O&O-fonds GGZ wil organisaties handvatten geven om de overgang naar of het werken met zelforganisatie zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Gesprekken met ggz-instellingen hebben een schat aan ervaringen, leerpunten en valkuilen opgeleverd. Allemaal direct afkomstig uit de praktijk. Die kennis is verwerkt tot een lijst met zes succesfactoren die het verschil kunnen maken voor organisaties die met zelforganisatie bezig zijn of gaan.

 

>> Lees hier meer over de zes succesfactoren.
>> Lees hier de praktijkervaringen van Vincent van Gogh over zelforganisatie.

Succesvolle landelijke P&O-/OR-dag

Op 23 maart 2017 was de gezamenlijke landelijke P&O-/OR-dag. Centraal stond wat organisaties nodig hebben om helemaal klaar te zijn voor de toekomst. In een gemengd team van P&O’ers en OR-leden uit dezelfde organisatie zijn de deelnemers aan de slag gegaan met een eigen casus. De teams hebben waardevolle informatie en concreet handvatten gekregen om een gezamenlijke visie en aanpak te ontwikkelen voor een eigen casus. Op deze dag zijn vier teams beloond met een voucher voor hun aanpak als stimulans om te komen tot een concreet projectaanvraag.

 

>> Lees hier het verslag en de presentaties van deze dag.

Nieuwe website van O&O-fonds GGZ gelanceerd

In het najaar van 2017 heeft de website van O&O-fonds GGZ een metamorfose ondergaan met een andere opzet, look en feel en inhoud. Hiermee sluit de website aan bij de wens van sociale partners om het communiceren over de projecten en activiteiten centraal te stellen vanuit de gedachte ‘Samen werken aan beter werk’.

Derde AZW (Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn) Actueel 2017 online

 

In deze AZW Actueel zijn actuele arbeidsmarktontwikkelingen in zorg en welzijn gepresenteerd zoals die in het laatste kwartaal van 2017 beschikbaar zijn gekomen. Het omvat:

• toekomstprognoses voor de arbeidsmarkt Zorg en WJK;
• recente onderzoekspublicaties en ‘eye-openers’.

 

De AZW Actueel verschijnt drie keer per jaar en maakt deel uit het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Meer informatie is te vinden op www.azwinfo.nl.

Tweede AZW (Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn) Actueel 2017 online

Deze AZW Actueel biedt een voorlopige tussenstand van actuele arbeidsmarktontwikkelingen in zorg en welzijn zoals die in het eerste half jaar van 2017 beschikbaar zijn gekomen. Het omvat:

 • geactualiseerde werkgelegenheidscijfers;
 • cijfers rondom mobiliteit;
 • resultaten van de Werknemersenquête (WNE) 2017 en de Werkgeversenquête (WGE) 2017;
 • recente onderzoekspublicaties en ‘eye-openers’.

De AZW Actueel verschijnt drie keer per jaar en maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.  Meer informatie is te vinden op www.azwinfo.nl

Rapportages werknemers- en werkgeversenquête Zorg en Welzijn 2017 online

Werknemers en werkgevers zijn in de zomer 2017 bevraagd  over onderwerpen als werksituatie, werkbeleving, opleiding en ontwikkeling en personeelsbeleid. In de rapportage van de werknemers wordt ingezoomd op kenmerken van de huidige werksituatie en werkkring, kenmerken van de vorige werksituatie, werkbeleving en personeelsbeleid, kennis & vaardigheden, opleiding en ontwikkeling, mobiliteit en inzetbaarheid. De enquêteresultaten van de werkgevers geeft een beeld hoe ze aankijken tegen actuele thema’s op het gebied van personeelsbeleid, zoals vraag naar personeel, werkdruk, scholing en strategisch personeelsplanning.

 

Binnenkort komen van beide enquêtes de databestanden en vragenlijsten beschikbaar op www.azwinfo.nl.

 

(bron www.azwinfo.nl)

Inspiratiesheet Werkstress & Werkplezier

Deze inspiratiesheet geeft inzicht in allerlei onderwerpen die te maken hebben met werkstress en werkplezier. Denk aan de gevolgen van verzuim door werkstress, cijfers over medewerkerstevredenheid en citaten van wetenschappers over deze twee actuele onderwerpen.

Tarieven voor aansluiting bij PrikPunt

GGZ Nederland heeft een raamovereenkomst afgesloten met Vaccinatiezorg BV, waardoor lidinstellingen tegen gereduceerde tarieven gebruik kunnen maken van PrikPunt. PrikPunt is het landelijke 24-uurs meld- en adviespunt van VaccinatieZorg voor prik-, snij-, bijt-, spat- of krabaccidenten op het werk.

 

De huidige raamovereenkomst is geldig tot 31 december 2017.