SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Word roosterverbeteraar in de ggz

 

Heeft u een goed idee hoe de roosters in de ggz kunnen worden verbeterd? Geef u dan op voor de ideeënwedstrijd van O&O-fonds GGZ en word roosterverbeteraar!

 

Roosteren in de zorg is een complex proces. Het indelen van werktijden en tegelijkertijd rekening houden met beschikbaarheid en sociale en fysieke belasting van medewerkers is vaak niet eenvoudig. Gezond roosteren betekent dan ook continu zoeken naar optimale oplossingen. Maar hoe? O&O-fonds GGZ zoekt naar baanbrekende ideeën waar iedereen in de ggz van kan profiteren.

 

Gezocht: baanbrekende ideeën

Bent u een roostermaker die een vernieuwende en duurzame oplossing heeft bedacht om gezond te roosteren en medewerkers minder te belasten? Of een medewerker die vanuit praktijkervaring weet hoe een rooster écht werkbaar gemaakt kan worden? Of misschien heeft uw team een baanbrekend idee om werktijden slim in te delen? Dan horen we dat graag!

 

Zo werkt het

Alle creatieve denkers, medewerkers, roosteraars, ontwikkelaars en starters die werken aan een idee of project waarin roosterverbeteringen en duurzame inzetbaarheid een rol spelen zijn welkom om mee te doen aan de wedstrijd. Een jury bestaande uit mensen uit het werkveld, experts en beleidsmedewerkers zullen de inzendingen beoordelen. De deelnemers met de beste ideeën worden uitgenodigd voor een presentatie.

 

Prijs

Het winnende idee ontvangt ondersteuning van O&O-fonds GGZ voor de realisatie en implementatie. Ook krijgt de winnaar een voucher voor een geheel verzorgd diner met collega’s ter waarde van 400 euro.

 

Meedoen?

Stuur uw idee uiterlijk 15 juni 2019 naar roosterboog@oofggz.nl.

Omschrijf in ieder geval wat uw idee behelst, wat het in de praktijk oplevert en wat ervoor nodig is om het te realiseren. Vergeet niet om bij uw inzending ook uw naam, functie, organisatie en contactgegevens te vermelden.

 

Agressiviteit is onacceptabel

Agressie komt veel voor in de zorg, maar organisaties hoeven dit gedrag niet te tolereren. Dus is het zaak dat ieder vanuit zijn eigen rol er alles aan doet om agressief gedrag te voorkomen en weet wat er gedaan moet worden op het moment dat er toch een incident plaatsvindt.

 

Hoe kunt u agressie voorkomen en verminderen? Wat te doen tijdens een incident? Welke mogelijkheden zijn er om de veroorzakers van agressie op een juiste wijze aan te pakken? En hoe kunt u veiligheid bieden in een tijd van flexibilisering en arbeidsmarkttekorten? Vragen die door iedere organisatie – en soms zelfs per team – anders beantwoord worden. Maar het uitgangspunt moet in iedere organisatie hetzelfde zijn: wees duidelijk over agressie.

Beleid

Een succesvolle aanpak van agressie kan niet zonder beleid waarin de raad van bestuur een krachtig standpunt inneemt: agressie tegen onze werknemers wordt niet geaccepteerd. Ook moeten sancties, maatregelen, taken en afspraken voor opvolging, nazorg en opvang aan bod komen, zodat er tijdens en na een incident geen twijfel bestaat over de manier van handelen. Denk aan het melden en leren van incidenten, opvang van het slachtoffer door een bedrijfsopvangteam en borging van zorgcontinuïteit.

Duidelijkheid

In teams is duidelijkheid over agressie belangrijk, omdat agressie alleen succesvol te verminderen en voorkomen is als werknemers er hetzelfde over denken. Een gezamenlijke norm en duidelijke afspraken over maatregelen en het stimuleren van gewenst gedrag zijn de sleutel. Personeel kan deze afspraken binnen teams zelf maken door te spreken over ervaringen met de eigen cliënten.

Ambulante zorgverleners lopen een extra risico, omdat zij er bij agressie vaak alleen voor staan. Op huisbezoek hebben zij te maken met onvoorspelbare factoren die van invloed zijn op hun veiligheid. Dat vraagt om een andere benadering. Zij moeten vooraf (eventueel samen met een collega of leidinggevende) risico’s inschatten en passende voorzorgsmaatregelen nemen.

Als er toch een incident gebeurt – intramuraal of extramuraal – heeft dat impact op alle betrokkenen. Het slachtoffer, collega’s en medecliënten of -patiënten kunnen erg van slag zijn door een agressievoorval. Opvang en nazorg moeten geregeld zijn, zodat iedereen de ruimte krijgt om te herstellen. Maar ook de opvolging van de veroorzaker verdient aandacht, hoe lastig ook.
Agressiebeleid spreekt zich vaak duidelijk uit tegen agressie, maar de aanpak van veroorzakers blijkt in de praktijk weerbarstiger. Kwesties als handelen vanuit ziekte en het risico de zorgrelatie te verstoren, zorgen er vaak voor dat maatregelen als het doen van aangifte achterwege blijven.

Sancties

De praktijk wijst uit dat voor veel zorgorganisaties niet alleen het strafrecht onbekend terrein is, maar ook civiele, bestuurlijke en interne sanctiemogelijkheden onvoldoende worden benut. Een pandverbod, het verhalen van schade of de hiervoor genoemde aangifte blijft regelmatig achterwege na ernstige incidenten, omdat beleid en praktijk niet voldoende op elkaar aansluiten.

Noodzaak dus om als organisatie te gaan staan voor de veiligheid van werknemers. Doe dat door werknemers te faciliteren bij de opvolging van agressie, bijvoorbeeld door via een intern verantwoordelijke op naam van de organisatie aangifte te doen. Neem sancties op in het anti-agressiebeleid, want pas als beleid en praktijk op elkaar aansluiten, is succesvol omgaan met agressie mogelijk.

Gratis hulpmiddelen

Sociale partners hebben voor zorgorganisaties hulpmiddelen ontwikkeld (zie duidelijkoveragressie.nl):

  • Met de ‘Duidelijk over agressie scan’ krijgt u zicht op hoe het anti-agressiebeleid van uw organisatie is georganiseerd en waar verbeterpunten liggen.
  • De AgressieWijzer helpt teams in drie sessies om duidelijke afspraken te maken.
  • De app Veilig Huisbezoek geeft werknemers inzicht in de risico’s van een huisbezoek en concrete tips voor voorzorgsmaatregelen.
  • Op het webportaal ‘Opvolging van incidenten’ zijn kennis, tips, filmpjes en handreikingen over onder andere het doen van aangifte verzameld.

Dit artikel is geschreven door Rendement in samenwerking met de initiatiefnemers van duidelijkoveragressie.nl.

Stop de regelgekte, teken het manifest

Onder de slogan ‘Minder Regelgekte Meer Zorg’ is GGZ Nederland, samen met de sector, een campagne gestart over de hoge administratieve lasten in de geestelijke gezondheidszorg. De (media)campagne is de opmaat voor een reeks activiteiten, die ervoor moet zorgen dat de lasten daadwerkelijk verminderen.

33% tijd kwijt aan administratie

Hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg besteden volgens GGZ Nederland gemiddeld per dag wel 33% van hun tijd aan administratieve handelingen. Een psycholoog zou regelmatig meer tijd kwijt zijn aan administratie dan aan de behandeling zelf. In lijn hiervan zou het bestuur steeds meer tijd en geld besteden aan het vormgeven van verantwoording. GGZ Nederland geeft aan dat dit ten koste gaat van de zorg voor patiënten die dat nodig hebben. Daarbij demotiveert en frustreert het professionals als ze zien dat ze te weinig tijd voor hun patiënten hebben.

Niet tegen verantwoording

GGZ Nederland is niet tegen verantwoording. Zij zien dit juist als essentieel voor (semi)publieke organisaties met maatschappelijke taken. Zorgaanbieders zouden moeten laten zien dat ze goede zorg bieden, toezicht en controle horen daarbij. Wel vinden zij dat de  behoefte aan verantwoording is doorgeslagen. Incidenten zouden hebben geleid tot te gedetailleerde regelgeving, controles, een opstapeling van verantwoordingseisen en protocollen. Professionals hebben daardoor steeds minder ruimte om naar eer en geweten hun werk goed te doen. Dit heeft er volgens hen toe geleid dat papierwerk boven mensenwerk is komen te staan.

Manifest

In een manifest heeft GGZ Nederland zeven uitgangspunten geformuleerd. Dit is bedoeld om de ‘regelgekte’ te veranderen.  Zij vragen Nederland het manifest te ondertekenen, met als doel een gezamenlijke vuist te maken tegen de hoge regeldruk in de ggz.

 

Help GGZ Nederland de regelgekte te stoppen en onderteken het manifest op: www.regelgekte.nl.

 

(BRON: ggznederland.nl)